TCG

Termeni și condiții generale ale BANATENG GmbH și BANAT ENGineers SRL

§ 1 Generalitate, domeniu de aplicare, jurisdicție
Acești termeni și condiții se aplică tuturor relațiilor de afaceri actuale și viitoare cu antreprenorii. Antreprenorii în sensul termenilor și condițiilor de afaceri sunt persoane fizice, persoane juridice sau parteneriate cu capacitate juridică, cu care se încheie relații de afaceri care se află în exercitarea unei activități profesionale comerciale sau independente. Termenii și condițiile deviante, conflictuale sau suplimentare, chiar dacă sunt cunoscute, nu fac parte din contract, cu excepția cazului în care valabilitatea lor este convenită în mod expres în scris. Se aplică legea Republicii Federale Germania. Dispozițiile Convenției ONU privind vânzările nu se aplică. Dacă partenerul contractual este un comerciant, o persoană juridică în conformitate cu dreptul public sau un fond special în conformitate cu dreptul public, sediul nostru este locul executării și locul de jurisdicție, cu excepția cazului în care se prevede altfel în confirmarea comenzii; cu toate acestea, avem dreptul de a da în judecată partenerul nostru contractual și la curtea sa de jurisdicție.
§ 2 Obiectul contractului, sfera serviciilor
Dacă nu este convenit altfel, ofertele noastre nu sunt obligatorii. Obiectul contractului este activitatea convenită (consultativă) specificată în contract, nu realizarea unui anumit succes economic. Serviciile noastre sunt furnizate atunci când analizele necesare, concluziile rezultate și recomandările sunt elaborate și explicate clientului nostru. Este irelevant dacă sau când sunt puse în aplicare concluziile sau recomandările. Datele furnizate de terți sau de către client vor fi verificate numai din punct de vedere al plauzibilității. Concluziile și recomandările care vor fi obținute din investigații sunt făcute în conformitate cu cunoștințele noastre și în conformitate cu regulile de știință și practică acceptate. Cu excepția cazului în care s-a convenit altfel, putem folosi subcontractanți experți pentru executare, rămânând întotdeauna obligați direct clientului. În plus, decidem la discreția noastră ce angajați folosim sau schimbăm pentru furnizarea de servicii datorate.
§ 3 Modificări de servicii
Atunci suntem obligați să luăm în considerare cererile de modificări făcute de clientul nostru, dacă acest lucru este rezonabil în sfera de aplicare a capacităților noastre operaționale, în special în ceea ce privește efortul și planificarea timpului. În măsura în care examinarea posibilităților de modificare sau realizarea modificărilor dorite are efect asupra condițiilor contractului, în special asupra eforturilor noastre sau a planului temporal, părțile vor conveni asupra unei adaptări adecvate a clauzelor contractului, în special creșterea remunerației și amânarea termenelor. Cu excepția cazului în care s-a convenit altfel, în acest caz vom efectua serviciile datorate fără a ține cont de cererile de modificare până la adaptarea contractului. Dacă este necesară o examinare completă a efortului suplimentar, avem dreptul să solicităm o comisie separată în acest scop. Modificările sau completările la comandă impun o formă scrisă pentru a fi valabile. Protocoalele referitoare la astfel de discuții sau la acoperirea proiectului vor îndeplini această cerință formală numai dacă au fost semnate de ambele părți sau de reprezentanții lor autorizați.
§ 4 Informații confidențiale, protecția datelor
Suntem obligați să păstrăm secretul cu privire la orice informație sau secret de afacere şi comercial al clientului nostru despre care știm în legătură cu comanda. Această obligație nu se extinde la fapte care sunt evidente sau în general cunoscute sau după sensul lor nu necesită confidențialitate. De asemenea, nu se aplică în măsura în care acestea trebuie prezentate într-o procedură publică sau pentru executarea sau apărarea creanțelor care decurg din relația contractuală. Transferul către terți care nu sunt angajați în executarea contractului se poate face numai cu acordul scris al clientului nostru. În acest sens, suntem îndatorați să obligăm toate persoanele angajate să îndeplinească ordinul să respecte această prevedere. Suntem autorizați, în contextul scopului comenzii, să prelucrăm datele cu caracter personal încredințate nouă în conformitate cu prevederile privind protecția datelor sau să le prelucrăm de către terți.
§ 5 Obligația de cooperare a clientului
Clienții noștri sunt obligați să ne sprijine la maximul capacității lor și să creeze toate condițiile necesare pentru executarea corectă a comenzii; în special, clienții noștri trebuie să furnizeze toate documentele necesare sau importante pentru executarea comenzii la timp. La cerere, clientul nostru trebuie să confirme în scris corectitudinea și completitudinea documentelor, informațiilor și explicațiilor verbale transmise de acesta.
§ 6 Remunerație, condiții de plată, compensare
Plata serviciilor noastre, precum și detaliile modului de plată sunt convenite de la caz la caz. O taxă care trebuie plătită în funcție de gradul de reușită sau numai în caz de succes este exclusă – cu excepția cazului în care s-a convenit altfel. Cu excepția cazului în care s-a convenit altfel, pe lângă cererea de taxe, avem dreptul la rambursarea cheltuielilor. Cu excepția cazului în care s-a convenit altfel, facturile trebuie facturate și se plătesc imediat fără deducere. Taxa pe valoarea adăugată legală trebuie adăugată la toate detaliile prețului și trebuie să figureze separat în facturi. Mai mulți clienți (persoane fizice și / sau juridice) sunt responsabili în solidar. O compensare împotriva creanțelor noastre de remunerare și rambursare a cheltuielilor este admisă numai cu creanțe necontestate, obligatorii din punct de vedere legal.
§ 7 Răspundere
Vom fi răspunzători numai pentru daunele cauzate de noi, de reprezentanții noștri legali sau de agenții vicari din cauza unei neglijențe ușoare, dacă și în măsura în care acestea se bazează pe încălcarea unor astfel de obligații, a căror îndeplinire permite în primul rând executarea corectă a contractului şi în a căror respectare autoritatea contractantă poate avea încredere în mod regulat. De altfel, suntem răspunzători numai pentru daune, dacă și în măsura în care acestea au fost cauzate de noi, reprezentanții noştri legali sau agenții vicari intenționat sau neglijent. Răspunderea contractantului este întotdeauna limitată la astfel de daune, la care se aștepta în mod rezonabil. Aceste limitări ale răspunderii nu se aplică vătămărilor culpabile pentru viață, corp sau sănătate sau garanții. Nu suntem responsabili pentru aplicarea sau implementarea necorespunzătoare a recomandărilor cuprinse în sfera serviciilor sau în documentele de lucru de către client. Cererile de daune nu pot fi depuse decât în termen de un an de la momentul în care clientul nostru a luat cunoștință de daune și evenimentul care a dat naștere creanței sau ar trebui să-l obțină fără neglijență gravă. Acest lucru nu se aplică în cazuri de neglijență gravă, intenție sau răutate.
§ 8 Protecție a proprietății intelectuale
Trebuie să ne asigurăm că rapoartele, planurile de organizare, proiectele, desenele, declarațiile și calculele produse de antreprenor în contextul contractului sunt utilizate numai în scopurile convenite prin contract și nu sunt duplicate, prelucrate, traduse, reeditate, transmise sau difuzate de la caz la caz, fără consimțământ expres. Utilizarea serviciilor de consultanță furnizate companiilor afiliate clientului necesită un acord scris. În măsura în care rezultatele lucrărilor sunt protejate de drepturi de autor, rămânem autorul. În aceste cazuri, contractantul va primi drepturi de utilizare limitate, irevocabile, exclusive și netransferabile în rezultatele lucrărilor.
§ 9 Dreptul de păstrare, stocarea documentelor
Până la soluționarea completă a creanțelor noastre, avem un drept de reținere a documentelor furnizate, dar exercitarea lor este ilegală dacă păstrarea ar aduce un nivel disproporționat de mare nejustificabil de daune clientului nostru, cântărind ambele interese. După soluționarea creanțelor noastre în cadrul contractului, trebuie să predăm toate documentele pe care clientul sau un terț ni le-a oferit cu ocazia executării comenzii. Acest lucru nu se aplică documentelor care pot fi utilizate în proiectele de urmărire. Obligația noastră de a păstra documentele expiră la șase luni de la livrarea cererii scrise de colectare, altfel trei ani, în cazul documentelor păstrate în conformitate cu § 9 alineatul 1 la cinci ani după încheierea relației contractuale.
§ 10 Seminarii, Workshop-uri
Contractul pentru seminariile/ atelierele oferite se formează pe baza înregistrării în scris a participantului și confirmării scrise de către noi. Înregistrările sunt întotdeauna luate în considerare în ordinea în care au fost primite. Dacă o aplicație nu poate fi luată în considerare, aceasta va fi comunicată imediat. Ofertele noastre pentru seminarii / ateliere interne sunt făcute în scris și, dacă nu este convenit altfel, rămân valabile timp de trei luni de la data creării ofertei. Pentru seminarii/ateliere interne, organizația este responsabilă de client. Acesta trebuie să asigure în special echipamentul pentru seminar (beamer etc.), precum și celelalte condiții (cerințe legate de spațiu, mărimi, catering etc.). Clientul trebuie să respecte, în special, numărul maxim acceptat de participanți convenit. Participantul poate anula până cu o zi înainte de începerea evenimentului. Vom avea apoi dreptul la o compensație adecvată, pe care o vom percepe abia la anularea cu mai puțin de zece zile lucrătoare înainte de început. Aceasta reprezintă 50% din taxa de participare convenită. Pentru anulările cu mai puțin de cinci zile lucrătoare înainte de începerea evenimentului, taxa de participare trebuie plătită integral. Participantul este liber să demonstreze că nu am suferit niciun fel de pagubă sau o pagubă mai mică. Seminariile/ atelierele interne pot fi anulate gratuit până la patru săptămâni înainte de eveniment. Până la trei săptămâni înainte de programare, partea contractantă poate numi o dată de înlocuire o dată, altfel vom percepe costurile de pregătire deja făcute. În cazul neprezentării sau anulării cu mai puțin de trei săptămâni înainte de începerea evenimentului, se va percepe 50% din taxa convenită. În cazul neprezentării sau anulării cu mai puțin de cinci zile lucrătoare înainte de începerea evenimentului, vom percepe taxa completă de seminar/ atelier. Partea contractantă este liberă să demonstreze că nu am suferit nici o pierdere sau o daună mai mică. Participarea la un eveniment este transferabilă oricând. Rezervăm drepturile de autor la manualele și documentele care însoțesc evenimentul; aceste documente nu pot fi fotocopiate sau reproduse electronic. Acestea sunt destinate numai utilizării personale a participanților la curs și nu pot fi transmise terților. Conținutul și cursul evenimentelor oferite, precum și angajamentul formatorilor noștri pot fi modificate, în măsura în care este rezonabil, păstrând în același timp caracterul general al evenimentului, fără a rezulta niciun drept al clientului nostru. Avem dreptul să ne retragem din contract dintr-un motiv important, indiferent de orice alt motiv, în special dacă nu există cereri suficiente pentru un eveniment (de obicei mai puțin de șase participanți) sau dacă evenimentul trebuie să fie anulat din alte împrejurări pentru care nu suntem responsabili. În aceste cazuri, taxele de participare deja plătite sunt rambursate integral, iar participanții nu au dreptul la compensații.
§ 11 Forță majoră
Evenimentele de forță majoră, care fac ca serviciul să fie substanțial mai dificil sau uneori imposibil, dau dreptul părții respective să întârzie prestația serviciilor sale pe perioada de impediment și să o amâne un timp rezonabil de pornire. Forța majoră este egală cu litigiile de muncă și circumstanțe similare, în măsura în care acestea sunt imprevizibile, grave și fără vină. Părțile se informează imediat reciproc despre apariția unor astfel de circumstanțe.
§ 12 Rezilierea
Cu excepția cazului în care s-a convenit altfel, comanda poate fi reziliată de către client în orice moment, de către noi cu o perioadă de preaviz de 14 zile până la sfârșitul lunii. Dreptul la încetarea extraordinară rămâne neafectat.
§ 13 Diverse
Drepturile care decurg din relația contractuală cu noi pot fi atribuite numai după acordul prealabil scris. Modificările sau completările la aceste condiții sau ale contractului trebuie făcute în scris și trebuie să fie marcate în mod expres ca atare. § 3 alineatul 4 rămâne neafectat.